Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MisterGreen Lease II B.V. versie: 2018-11

Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden, kostenoverzicht, ons voorbehoud, privacy policy en zijn onderdeel van uw verhuur-en/of leasecontract.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van MisterGreen Lease II B.V. (hierna: "Lessor" of “MisterGreen”) en op alle tussen MisterGreen en een Huurder en/of Lessee (hierna: “Lessee”) gesloten verhuur-en/of leasecontract(en).

1.2 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zullen MisterGreen en Lessee de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 Rechtsverhouding

2.1 De overeenkomst bestaat uit het door Klant geaccepteerde verhuur-en/of leasecontract, het kostenoverzicht, ons voorbehoud en deze Algemene Voorwaarden. Het verhuur-en/of leasecontract vermeldt onder meer de essentialia van de overeenkomst (kenmerken auto, hoogte verhuur-en/of leasetermijnen, duur, kilometrage, etc.) en het kostenoverzicht vermeldt de kosten die voor rekening van Klant komen in voorkomende gevallen, tenzij de verzekering hiervoor dekking biedt.

2.2 De Auto blijft te allen tijde eigendom van MisterGreen. Lessee mag de Auto niet vervreemden, verhuren, verpanden of met andere rechten bezwaren, dan wel anderszins in gebruik af te staan.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Lessee vrijwaart MisterGreen voor alle vorderingen die tegen MisterGreen aanhangig worden gemaakt of tot betaling waarvan MisterGreen verplicht wordt ter zake van de vergoeding van kosten en/of schade, die op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit of in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van de Auto door Lessee en die niet uit hoofde van een verzekering door een verzekeringsmaatschappij aan MisterGreen worden vergoed.

3.2 Voor zover niet door de verzekeringsmaatschappij gedekt, is Lessee aansprakelijk voor de kosten die zijn opgenomen in het kostenoverzicht, alsmede voor:
a. schade ontstaan door verlies, verduistering en/of het verloren gaan van de Auto en/of
de daarbij behorende documenten;
b. kosten en/of schade die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden
met het niet juist opvolgen van de door MisterGreen gegeven instructies;
c. alle kosten die verband houden met beslaglegging op de Auto door derden;
d. boetes voor (verkeers)overtredingen en/of andere kosten voor MisterGreen als gevolg
van het overtreden van (verkeers)wet en regelgeving door Lessee en/of opgelegd aan MisterGreen wegens door Lessee en/of derden met de Auto verrichtte handelingen, overtredingen en/of misdrijven.

3.3 MisterGreen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van zichtbare of verborgen gebreken aan de Auto en/of voor schade aan of verlies van in de Auto bevindende persoonlijke eigendommen. Schade die niet door derden wordt vergoed of door enige verzekering wordt gedekt, komt voor rekening van Lessee.

Artikel 4 Duur van het verhuur-en/of leasecontract

Het verhuur-en/of leasecontract gaat in op het moment van ondertekening van de offerte en eindigt na het verstrijken van de in het verhuur-en/of leasecontract omschreven looptijd in maanden vanaf de aflevering, tenzij MisterGreen of Lessee gebruik maakt van de in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden beschreven mogelijkheden het verhuur-en/of leasecontract voortijdig te beëindigen.

Artikel 5 Aflevering

5.1 Aflevering van de Auto geschiedt slechts nadat MisterGreen het door Lessee ondertekende verhuur-en/of leasecontract en de ingevulde doorlopende SEPA incassomachtiging heeft ontvangen, en MisterGreen bovendien een positieve advies van de kredietcommissie heeft verkregen. Levering geschiedt overeenkomstig de in het verhuur-en/of leasecontract opgenomen specificaties.

5.2 De Auto wordt afgeleverd door en onder volledige verantwoordelijkheid van een door MisterGreen aan te wijzen dealer. MisterGreen is daarom niet aansprakelijk voor (zichtbare of verborgen) fouten in en/of gebreken aan de Auto dan wel overschrijding van de afleveringstermijn of anderszins.

5.3 Voor het geval de voor aflevering gereed staande Auto niet binnen een redelijke termijn door Lessee in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen, nadat dealer aan Lessee heeft kenbaar gemaakt dat de Auto voor aflevering gereed staat of binnen deze termijn gereed zal staan.

Artikel 6 Verhuur-en/of leaseprijs

6.1 In de maandelijkse verhuur-en/of leaseprijs zijn inbegrepen de kosten die als zodanig in (het kostenoverzicht bij) de offerte zijn opgenomen. Overige kosten en schades die niet door de verzekering worden gedekt zijn voor rekening van Lessee, waaronder:

❏ wassen/poetsen/reinigen van de Auto;
❏ reparaties aan eigen accessoires;
❏ stalling -, parkeer - en tolgelden en sleepkosten;
❏ administratiekosten voor het doorbelasten van een bekeuring
❏ reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden, indien deze naar het oordeel van MisterGreen het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldig beheer van Lessee;
❏ alle boetes en overige gevolgen van overtredingen of misdrijven met de Auto gepleegd;
❏ kosten/schade in welke vorm dan ook die niet door de verzekering worden gedekt;
❏ onderhoud en/of reparaties aan onderdelen en/of accessoires die niet op grond van het verhuur-en/of leasecontract noch op grond van deze Algemene Voorwaarden in de verhuur-en/of leaseprijs zijn begrepen;
❏ (op)laadkosten;
❏ de meerkosten voor werkzaamheden die op verzoek van Lessee worden uitgevoerd buiten normale werkzaamheden;
❏ kosten voor modificaties aan de auto en het in dezelfde toestand van de auto terugbrengen bij het einde van het verhuur-en/of leasecontract.

6.2 MisterGreen is in redelijkheid gerechtigd de verhuur-en/of leaseprijs aan te passen indien tijdens de looptijd van het verhuur-en/of leasecontract onderliggende belastingtarieven, verzekeringspremies, kosten en leges wijzigen. De gewijzigde verhuur-en/of leaseprijs gaat in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Wijzigingen van de verhuur-en/of leaseprijs ingevolge dit artikel geven de Lessee niet het recht het verhuur-en/of leaseprijs (kosteloos) te beëindigen.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Betaling geschiedt in overeenstemming met het daartoe overeengekomen in de getekende offerte. Lessee kan zich niet beroepen op enige vorm van verrekening met door Lessee aan MisterGreen verschuldigde bedragen, dan wel op enig opschortingsrecht. Lessee doet afstand van het recht beslag onder zichzelf te leggen.

7.2 Voor elke niet tijdige betaling is Lessee aan MisterGreen verschuldigd een rente van 1% per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend. De rente is verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is. MisterGreen is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke (incasso)kosten. Deze worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

7.3 Indien bij het aangaan van de verhuur-en/of leasecontract en voorafgaand aan het ter beschikking stellen van het voertuig aan de Lessee, Lessee een eerste verhuur-en/of leasevergoeding betaalt, komen partijen overeen dat op het moment dat het voertuig daadwerkelijk aan de Lessee ter beschikking wordt gesteld, deze vergoeding geacht wordt de eerste verhuur- en/of leasetermijn te betreffen, zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigdheid van de reguliere maandtermijnen. Indien en voor zover in afwijking van deze overeenkomst tussen Partijen deze eerste verhuur- en/of leasetermijn op grond van dwingend recht (al dan niet gedeeltelijk) als een aanbetaling of voorschot dient te worden beschouwd, dan geldt dat een eventuele vordering die op grond hiervan ontstaat voor de Lessee op MisterGreen, zal zijn achtergesteld bij vorderingen van banken of (andere) geldverstrekkers, financiers en overige schuldeisers.

Artikel 8 Vervangende auto en hulpdienst

8.1 Indien aanspraak op een vervangende auto in het verhuur-en/of leasecontract is opgenomen en derhalve onderdeel uitmaakt van de verhuur-en/of leaseprijs, vervangt MisterGreen bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden in Nederland, gedurende de periode dat de Auto niet ter beschikking van Lessee is, de Auto door een andere auto. De met de vervangende auto gereden kilometers worden opgeteld bij het aantal kilometers met de Auto.

8.2 Uitgesloten is iedere dekking of hulp die wordt ingeroepen in geval van gebeurtenissen door het uitvallen van de Auto ten gevolge van een defect dat op eenvoudige wijze door Lessee is te verhelpen.

Artikel 9 Gebruik, onderhoud en reparaties

9.1 Lessee verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of MisterGreen te onderhouden bij een officiële merkdealer. De frequentie en noodzaak van onderhoudsbeurten, reparaties en/of vervanging van onderdelen afwijkend van het onderhoudsschema van de fabrikant, kan uitsluitend door MisterGreen worden bepaald c.q. vastgesteld. MisterGreen is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Auto verkeert.

9.2 Indien reparaties en/of onderhoudsbeurten niet uitgevoerd zijn door een officiële merkdealer of zonder toestemming van of aanwijzing door MisterGreen, zijn deze kosten, alsmede eventuele kosten en/of schade voortvloeiende uit onoordeelkundige reparaties, voor rekening van Lessee. Tevens zijn de reparatiekosten voor schade ontstaan door schuld van Lessee of door personen voor wie Lessee verantwoordelijk is, geheel voor rekening van Lessee, tenzij gedekt door de verzekering.

9.3 De Auto mag niet gebruikt worden voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatieritten, betrouwbaarheidsritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen en mag niet gebruikt worden in een gebied waarin de WA-verzekering als genoemd in artikel 10.1 geen dekking biedt.

9.4 Het aanbrengen van reclame, car-wrapping of wijzigingen (daaronder begrepen het aanbrengen van accessoires, stickers en reclame of LPG installatie) op of aan de Auto is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van MisterGreen waarbij de kosten verbonden aan het aanbrengen en verwijderen daarvan en het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de Auto bij beëindiging van dit verhuur-en/of leasecontract voor rekening van Lessee komen.

Artikel 10 Diefstal, schade en verzekering

10.1 MisterGreen draagt zorg voor (het afsluiten van) een WA+volledig casco verzekering voor de Auto en het gebruik daarvan en een schade-inzittendenverzekering (SVI). De op deze verzekering(en) toepasselijke voorwaarden gelden onverkort naast het verhuur-en/of leasecontract. Lessee en MisterGreen zijn in het verhuur-en/of leasecontract de hoogte van het “eigen risico” per schadegeval overeengekomen, voor zover een schadegeval niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een WA+volledig casco verzekering en/of de schade-inzittendenverzekering. Wanneer door Lessee niet verhaalbare schades aan de Auto zijn toegebracht, is het bepaalde in artikel 10.7 van toepassing.

10.2 Nieuw ingezette motorvoertuigen met een verzekerde waarde van meer dan €90.000,- exclusief BTW en inclusief B.P.M., worden in opdracht van MisterGreen voorzien van een door de verzekeringsmaatschappij erkend anti-diefstalsysteem. Alléén in geval van diefstal of vermissing kan de verzekeraar in de gelegenheid gesteld worden de data van het anti-diefstalsysteem te gebruiken.

10.3 Lessee is verplicht in geval van diefstal en/of schade aan de carrosserie, overkomen aan of veroorzaakt met de Auto, MisterGreen binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen die op de gebeurtenissen betrekking hebben, zulks onder inzending aan MisterGreen van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier (Europees Schade Formulier). Lessee en/of de berijder van de Auto dient zo mogelijk door de politie proces -verbaal en/of rapport van het gebeurde te laten opmaken. In geval van diefstal dient Lessee te allen tijde een proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit te late of incomplete melding.

10.4 Lessee onthoudt zich van alle handelingen, toezeggingen en/of verklaringen waaruit erkenning van aansprakelijkheid dan wel erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid.

10.5 Lessee is verplicht alle instructies van MisterGreen stipt op te volgen. Lessee zal aan MisterGreen ter bepaling van schade of aan enig ander onderzoek alle medewerking verlenen en zal tevens alle benodigde en beschikbare informatie aan MisterGreen beschikbaar stellen. Tevens is Lessee verplicht op verzoek van MisterGreen alle eventuele vorderingen of aanspraken op schadeloosstelling die Lessee ten opzichte van derden heeft, aan MisterGreen over te dragen.

10.6 De lessee is verplicht de schade direct te melden conform de instructies op mistergreen.nl/schade. De auto kan alleen getaxeerd en gerepareerd worden bij een MisterGreen aangesloten schadehersteller. Herstel van de schade geschiedt niet dan na toestemming van MisterGreen, welke toestemming naar uitsluitend oordeel van MisterGreen wordt gegeven. MisterGreen behoudt zich het recht voor herstel van kleine schades niet te laten uitvoeren. De reparatiekosten van schade aan reclame en/of car-wrapping worden niet vergoed door de verzekering en zijn geheel voor rekening van Lessee.

10.7 Direct na elke schademelding is Lessee het overeengekomen “eigen risico” verschuldigd aan MisterGreen, voor zover de schade niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de WA+volledig casco verzekering en/of de schade inzittendenverzekering. Als er zich meerdere schades voordoen binnen een aaneengesloten termijn van 12 maanden en/of de verzekeringsmaatschappij het eigen risico verhoogd, is MisterGreen gerechtigd het bedrag van het eigen risico en/of het verhuur- en/of leaseprijs eenzijdig te verhogen.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging en ontbinding

11.1 Lessee kan het verhuur-en/of leasecontract tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden middels een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan MisterGreen, mits Lessee aan MisterGreen een vergoeding betaalt ter hoogte van het bedrag daartoe opgenomen in het kostenoverzicht.

11.2 MisterGreen heeft het recht het verhuur-en/of leasecontract, zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke toestemming is vereist, per brief, fax of e-mail te beëindigen en zich vervolgens weer in het bezit van de Auto te (doen) stellen, in de volgende situaties:

a. indien Lessee ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen onder dit verhuur-en/of leasecontract na te komen;
b. indien beslag op de Auto mocht zijn of worden gelegd;
c. indien van overheidswege de Auto wordt gevorderd;
d. indien de verzekeringsmaatschappij een verzekering van de Auto, om welke reden dan ook, opzegt dan wel de verzekering niet verleent;
e. indien in geval van diefstal of vermissing van een Auto eindigt het verhuur-en/of leasecontract op de dag van de vaststelling van de diefstal, doch in ieder geval uiterlijk twee maanden na het gebeuren hiervan, tenzij de Auto in de tussenliggende periode is teruggevonden;
f. indien Lessee failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest;
g. indien Lessee de Auto heeft vervreemd, verhuurd (anders dan in het kader van MisterGreen Delen), bezwaard of verduisterd;
h. indien Lessee aan MisterGreen, met het oog op het aangaan van het verhuur-en/of leasecontract, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, van dien aard dat MisterGreen het verhuur-en/of leasecontract niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
i. indien blijkt dat Lessee buitensporige reparatie- of onderhoudskosten aan de Auto maakt waardoor niet meer van normaal gebruik van de Auto gesproken kan worden;
j. indien Lessee anderszins niet of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit hoofde van het verhuur-en/of leasecontract is nagekomen.

Artikel 12 Inspectie en recht van toegang

12.1 Aan MisterGreen en/of haar gemachtigde(n) wordt bij deze onherroepelijk het recht verleend van vrije toegang tot de plaats waar de Auto zich bevindt of redelijkerwijs geacht kan worden zich te bevinden, alsmede tot het inwendige van de Auto, mede met als doel de auto in te vorderen in een voorkomend geval. Lessee is eveneens gehouden om op eerste verzoek van MisterGreen de Auto voor bezichtiging en inspectie aan MisterGreen ter beschikking te stellen.

12.2 Lessee machtigt bij deze MisterGreen of de door haar aangewezen persoon om in gevallen als bedoeld onder artikel 12.1 het gebouw of het terrein te betreden waar de Auto zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis of rechterlijke machtiging is vereist, zulks opdat MisterGreen zich weer in het bezit van Auto kan stellen.

Artikel 13 Beslag en maatregelen van derden

13.1 Indien derden ten opzichte van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Lessee en/of berijder aan dezen terstond doen blijken dat niet Lessee doch MisterGreen eigenaar van de Auto is. Indien de Auto uit de macht van Lessee mocht geraken, stelt Lessee en/of de berijder MisterGreen daarvan binnen 24 uur in kennis en treft zo nodig zelf daartegen voorzieningen. MisterGreen is gerechtigd de voor de bescherming van haar rechten door haar noodzakelijk geachte maatregelen zelf te treffen. Lessee machtigt MisterGreen hierbij deze maatregelen, eventueel in naam van Lessee, te treffen.

13.2 MisterGreen is gerechtigd ingevolge door een verhuur-en/of leasecontract bestaande rechtsverhouding
met Lessee de uit het verhuur-en/of leasecontract voortvloeiende rechten het Object -al dan niet bij voorbaat- aan derden over te dragen of ten gunste van derden te bezwaren. Door ondertekening van het verhuur-en/of leasecontract stemt Lessee bij voorbaat met een dergelijke overdracht, respectievelijk bezwaring in en verklaart hij de daaruit voortvloeiende rechten van de verkrijger onvoorwaardelijk te zullen respecteren.

Artikel 14 Inname van de Auto en eindafrekening

14.1 Lessee verplicht zich de Auto bij de beëindiging van het verhuur-en/of leasecontract schoon en in goede staat, gelet op het aantal gereden kilometers en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden gebruik en gepleegde onderhoud, in te leveren bij MisterGreen of op een door MisterGreen nader te omschrijven locatie. Bij inlevering van de Auto door Lessee ondertekenen MisterGreen en Lessee de bevestiging van inlevering c.q. inname waarop wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van de Auto waarin deze zich op dat moment bevindt.

14.2 MisterGreen is gerechtigd de herstelkosten (alsmede de kosten van vervanging van niet door Lessee aan MisterGreen teruggegeven bescheiden) en extra waardevermindering van de Auto ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, welke worden geconstateerd door MisterGreen bij inname van de Auto, aan het eind van de huur- en/of leaseperiode aan Lessee in rekening te brengen, overeenkomstig het kostenoverzicht.

14.3 Indien Lessee aan het einde van de huur- en/of leaseperiode de Auto niet terstond inlevert, is Lessee voor elke dag overschrijding een evenredig deel van de voor de Auto geldende verhuur-en/of leaseprijs aan MisterGreen verschuldigd, onverminderd het recht van MisterGreen de Auto te revindiceren en van Lessee zonder ingebrekestelling vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering van de Auto opkomende kosten en schades, waaronder begrepen door MisterGreen geleden verliezen en gederfde winsten.

14.4 MisterGreen is gerechtigd de verhuur-en/of leaseprijs met terugwerkende kracht aan te passen tot het begin van de huur- en/of leaseperiode indien het aantal meerkilometers groter is dan 10%.
14.5 Aan het einde van de huur- en/of leaseperiode stelt MisterGreen een eindafrekening op waarin onder meer het bedrag is opgenomen dat MisterGreen nog uit hoofde van dit verhuur-en/of leasecontract van Lessee te vorderen heeft en/of het bedrag dat Lessee tot dan te veel aan MisterGreen heeft betaald.

Artikel 15 Kredietwaardigheid

15.1 MisterGreen zal voorafgaand aan de aflevering de kredietwaardigheid, de persoonsidentificatie en geldigheid rijbewijs van Lessee laten toetsen door een extern bureau. MisterGreen heeft het recht om aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek de eerste huur-en/of leasevergoeding van Lessee voor de auto te verhogen, dan wel het verhuur-en/of leasecontract niet te effectueren, dan wel deze te beëindigen.

Artikel 16 Contractsoverneming

MisterGreen heeft het recht om deze overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen van MisterGreen onder de mantelovereenkomst en onderliggende overeenkomsten over te dragen aan een
groepsmaatschappij. Lessee geeft daarvoor hierbij bij voorbaat haar toestemming.

Artikel 17 Overmacht

Indien MisterGreen door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is haar verplichtingen uit hoofde van het verhuur-en/of leasecontract na te komen, is MisterGreen gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een aangetekende brief het verhuur-en/of leasecontract te beëindigen of haar verplichtingen op te schorten, zonder dat MisterGreen tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: niet-tijdige levering door importeur of fabrikant van de Auto of een dealer welke de Auto aflevert, overheidsmaatregelen, stakingen, personeelsgebrek en/of verlies of beschadiging van de Auto tussen het moment van het sluiten van het verhuur-en/of leasecontract en tijdstip van aflevering.

Artikel 18 Toepasselijk recht en competente rechter

18.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.