De voorwaarden van MisterGreen bestaan uit:

 1. Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease (v1.1 - 1 januari 2019)
 2. Aanvullende voorwaarden van MisterGreen (v1.0 - 21 juni 2017)
 3. De polisvoorwaarden VM120-01/1
 4. Ons Innameprotocol (v1.0 - 21 juni 2017)

1. Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

De Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease zijn te vinden in een apart document dat bij het leasecontract is gevoegd. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. De Keurmerk voorwaarden zijn hetzelfde voor alle leasemaatschappijen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Doordat we deze voorwaarden toepassen, kun je onze algemene voorwaarden goed vergelijken met die van andere leasemaatschappijen.

2. Aanvullende voorwaarden van MisterGreen

In deze paragraaf II vind je de Aanvullende voorwaarden die worden bedoeld in de algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. Deze Aanvullende voorwaarden zijn specifiek voor ons (www.mistergreen.nl) en bestaan uit drie onderdelen:

 1. Nadere uitwerkingen van de Keurmerk voorwaarden die uniek zijn voor ons
 2. Extra voordelen die we je aanbieden en de voorwaarden waaronder we dat doen
 3. Extra afspraken die we maken over gebruiks- en persoonsgegevens

De definities uit paragraaf A (Definities) van de Keurmerk voorwaarden gelden ook in deze Aanvullende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden van MisterGreen (v1.0 - 21 juni 2017)

1. Nadere uitwerkingen van de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease die uniek zijn voor ons
Onderstaande nadere uitwerkingen hebben hetzelfde nummer en onderwerp als de bijbehorende bepaling uit de Keurmerk voorwaarden:

F.7 Wanneer eindigt de leaseperiode?
Zoals bepaald in artikel 7 van de keurmerk voorwaarden is de vooraf overeengekomen contractduur een belangrijk element in het bepalen van het einde van de leaseperiode.

G.8 Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?
Je moet het voertuig zelf in ontvangst nemen en daarbij hetzelfde rijbewijs tonen als is getoond bij de klantacceptatieprocedure. Kun je niet zelf het voertuig in ontvangst nemen, dan kan iemand anders het voor je doen. Let op: wij moeten de machtiging minimaal twee werkdagen voor aflevering hebben ontvangen.

G.11 Op welke naam staat het kenteken van het voertuig?
Het kenteken van het voertuig wordt altijd op naam van de leasemaatschappij gesteld.

H.15 Wat gebeurt er als er sprake is van meerkilometers?
Dan moet je voor elke meerkilometer een meerprijs betalen. De meerprijs hangt af van het aantal meerkilometers en staat in het leasecontract.

I.20 Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Je moet SEPA formulieren ondertekenen. Daardoor machtig je ons om alle bedragen die je moet betalen van je bankrekening af te boeken. Je moet die machtiging de hele leaseperiode in stand houden. Als de machtiging vervalt of je de machtiging intrekt, moet je ons opnieuw machtigen. Je moet zorgen dat je bankrekening voldoende saldo heeft, zodat wij alle bedragen die je moet betalen kunnen afboeken. Ongeveer 14 kalenderdagen voor elk incassomoment ontvang je een factuur waarin het bedrag staat dat zal worden afgeboekt en de datum waarop. Bij vakantie- en/of feestdagen kan het zijn dat je minder dan 14 kalenderdagen voor de afboekingsdatum een factuur ontvangt. Door ondertekening van je leasecontract ga je akkoord met deze zogenoemde verkorte pre-notificatietermijn.

K.25 Hoe is het risico verzekerd of afgedekt voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade?
Voor WA-schade hebben we een verzekering voor je afgesloten bij onze verzekeraar. De toepasselijke algemene verzekeringsvoorwaarden kun je vinden op onze website. Het gaat alleen om de verzekeringsvoorwaarden die relevant zijn voor WA-schade. Deze voorwaarden bevatten diverse bepalingen die gelden tussen ons en onze verzekeraar, en niet (rechtstreeks) tussen jou en onze verzekeraar. Denk aan bepalingen over premiebetaling, bonus/malusregeling, aan- en afmelding en royement.Het is mogelijk dat de verzekeringsvoorwaarden die relevant zijn voor WA-schade en die wel (rechtstreeks) gelden tussen jou en onze verzekeraar, strijdig zijn met voor jou gunstigere verzekeringsbepalingen over WA-schade in de Keurmerkvoorwaarden. Voor zover dat het geval is, gelden voor jou de gunstigere verzekeringsbepalingen uit de Keurmerkvoorwaarden, en niet de daarmee strijdige verzekeringsvoorwaarden.

De verzekeringsdekking voor WA-schade is beperkt tot de volgende maximale bedragen, steeds per gebeurtenis die onder de dekking valt: 2.500.000 euro voor materiële schade en 5.600.000 euro voor letselschade. Dit is hoger dan wettelijk vereist.

Het risico van schade aan of verlies van het voertuig zelf door aanrijdingen en dergelijke (cascoschade) komt voor rekening en risico van ons, tenzij zich een uitzondering voordoet. Als zich een uitzondering voordoet, komt de volledige cascoschade voor jouw rekening en risico en moet je ons alle schade vergoeden die wij lijden. Daarbij wordt de hoogte van de schade vastgesteld op tenminste de waarde die het voertuig volgens onze administratie had op het moment van de beschadiging. De uitzonderingen zijn:

 • een gebeurtenis of ongeval is veroorzaakt door opzet, grove schuld, grove roekeloosheid of met goedvinden van jou/de bestuurder;
 • je/de bestuurder bent/is niet in het bezit van een geldig rijbewijs, je/de bestuurder hebt/heeft niet voldaan aan de overige ten aanzien van de rijbevoegdheid gestelde voorschriften, aan jou/de bestuurder is een rijverbod opgelegd dan wel de rijbevoegdheid ontzegd, je/de bestuurder’s rijbewijs is ingenomen;
 • een gebeurtenis of ongeval is veroorzaakt tijdens gebruik van het voertuig anders dan waarvoor het voertuig volgens de opgave aan ons is bestemd. Deze uitzondering gaat niet op als met het voertuig een ander voertuig wordt gesleept als vriendendienst;
 • een gebeurtenis of ongeval is veroorzaakt terwijl het voertuig is verhuurd of wordt gebruikt voor vervoer van personen en/of zaken tegen betaling. Deze uitzondering gaat niet op als we iets anders hebben afgesproken of bij car sharing die is toegestaan onder artikel 2.4 (Autodelen (car sharing)) van deze Aanvullende voorwaarden;
 • een gebeurtenis of ongeval is veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, snelheidsproeven of snelheidsritten. Deze uitzondering gaat niet op als we anders hebben afgesproken in het leasecontract;
 • schade is veroorzaakt door diefstal van audio(visuele) apparatuur die vast in het voertuig is gemonteerd waarvan je na de diefstal het bijbehorende verwijderbare (bedienings)paneel of enige vorm van key- of securitycard niet kan laten zien; of
 • schade is veroorzaakt terwijl je/de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat je/hij niet in staat kon worden geacht het voertuig naar behoren te besturen, dan wel dat je/hem dit door wet of overheid is of zou zijn verboden. Deze uitzondering gaat niet op als je/hij aantoont dat bedoelde omstandigheden zich buiten je/zijn weten en tegen je/zijn wil hebben voorgedaan en je/hem terzake daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft.

Of zich nu wel of geen uitzondering voordoet, schade die je zelf lijdt aan kleren of bagage of anderszins uit hoofde van een gebeurtenis die leidt tot cascoschade, komt voor je eigen rekening en risico.

K.26 Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?
Voor gedekte WA-schade hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Voor cascoschade geldt wel een eigen bijdrage. Voor alle niet-verhaalbare schades betaal je een eigen risico. De hoogte van het eigen risico is €350,- en bij voorruitvervanging €175,- (als de ruit gerepareerd kan worden, betaal je geen eigen risico). Een niet-verhaalbare schade is schade die niet door een verzekering van een andere partij wordt gedekt. Rijd je, bijvoorbeeld, tegen een paaltje, dan wordt dit niet gedekt door een andere verzekering. Dit wordt dan gedekt door de verzekering van ons. In dit geval betaal je dus een eigen risico van €350,-.

Let op: bij jouw derde schade binnen elk loopjaar (12 maanden na aflevering) van jouw contract, wordt het eigen risico €750,- voor de rest van dat loopjaar. Het volgende loopjaar gaat het eigen risico weer naar €350,-.

K.27 Zijn er andere verzekeringen van toepassing?
Ja, hoewel een schadeverzekering inzittenden wettelijk niet is vereist, hebben we die wel voor je afgesloten bij onze verzekeraar. De toepasselijke algemene verzekeringsvoorwaarden kun je vinden op onze website. Het gaat alleen om de voorwaarden die relevant zijn voor schade inzittenden. In die voorwaarden is ook opgenomen wat je moet doen bij schade inzittenden. De verzekeringsdekking voor schade inzittenden is beperkt tot de volgende maximale bedragen: 1.600 euro voor meegevoerde zaken die behoren tot de particuliere huishouding en € 1.000.000 voor letselschade.

K.28 Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?
Voor WA-schade staat dat in de toepasselijke verzekeringsbepalingen. De toepasselijke algemene verzekeringsvoorwaarden kun je vinden op onze website.

Bij cascoschade moet je:

 • het binnen 24 uur na ontdekking ( zon- en feestdagen niet meegerekend) bij ons melden als schade ontstaat aan of door het voertuig of als het voertuig wordt gestolen of om andere redenen uit je macht raakt;
 • bij diefstal of vermissing zelf zoveel mogelijk actie ondernemen om het voertuig op te sporen, waaronder aangifte doen bij de politie;
 • de sleutels en kentekencard van het voertuig overleggen. Dat hoeft niet als ze als vermist zijn opgegeven in het proces-verbaal of politierapport;
 • zo snel mogelijk en op eerste verzoek een schadeformulier invullen in duplo en aan ons geven. Je moet daar ook bij doen getuigenverklaringen en andere documenten die je hebt. Als je een proces-verbaal of politierapport hebt moet je dat ook geven;
 • onze instructies stipt opvolgen ten aanzien van schadetaxatie en herstel van het voertuig; en
 • zorgen dat de schade zo snel mogelijk en zeker binnen 60 dagen na de beschadiging wordt hersteld door het autoschadeherstelbedrijf dat wij je noemen.

Alle schade die we lijden doordat je bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, moet je ons vergoeden.

L. 29 Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?
Indien als gevolg van een ongeval met het motorrijtuig (en/of aangekoppelde aanhanger) niet verder kan worden gereden, geeft onze verzekering recht op berging en vervoer van het motorrijtuig en inzittenden naar een door u zelf aan te geven bestemming in Nederland. We helpen je in alle landen die staan vermeld op het internationaal motorrijtuigenverzekeringsbewijs.

L.32 In welke landen mag het voertuig komen?
Je ontvangt van ons een internationaal motorrijtuigenverzekeringsbewijs. Daarop staat in welke landen het voertuig mag worden gebruikt.

N.39 Krijg ik een vervangend voertuig tijdens onderhoud of reparatie?
Bij ons krijg je al een vervangend voertuig als duidelijk is dat de reparatie of het onderhoud langer duurt dan 24 uur. Je hebt alleen in Nederland recht op vervangend vervoer. Dat is een kortere tijd dan staat in artikel N.39 van de Keurmerk voorwaarden. Ook als je auto is gestolen of wij onderzoeken of je auto total-loss is heb je in Nederland gewoon recht op vervangend vervoer, totdat wij het contract beëindigen, conform artikel Q.50 van de Keurmerk voorwaarden.

N.41 Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?
Het vervangend voertuig is van vergelijkbare klasse als het voertuig, niet expliciet elektrisch.

N.42 Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?
Bij pech bel je met onze pechhulpdienst, dat is 020 651 51 43 maar staat ook duidelijk op onze website www.mistergreen.nl. We helpen je bij pech in alle landen die staan vermeld op het internationaal motorrijtuigenverzekeringsbewijs.

O.44 Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?
De boetes worden naar de leasemaatschappij gestuurd. Je bent in dat geval administratiekosten verschuldigd. Het bedrag van de administratiekosten staat in het leasecontract.

P.46 Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is en hoe kan ik opzeggen?
Een opzegging per brief kan worden verstuurd naar:

MisterGreen Electric Lease
Ijdok 159
1013 MM Amsterdam
Een opzegging per e-mailbericht kan worden verstuurd naar:
contractbeheer@mistergreen.nl

P.47 Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?
De opzeggingsvergoeding bedraagt 50% van het bedrag dat je nog had moeten betalen als niet was opgezegd. Voor een rekenvoorbeeld zie artikel P.47 (Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar) van de Keurmerk voorwaarden.

Voor de opzegvergoeding geldt ook een maximum. De opzegvergoeding kan nooit hoger zijn dan wat je betaald zou hebben als je aan het begin van het contract meteen de, achteraf bepaalde, werkelijke looptijd had gekozen.

Rekenvoorbeeld opzegvergoeding:
Stel je kiest een auto met een looptijd van 24 maanden, de maandtermijn is dan €500. Na 12 maanden zeg je het contract voortijdig op. Je opzegvergoeding bedraagt dan 50% van de 12 maanden die je eigenlijk nog had moeten volmaken. Dus 12 maanden x €500 x 50% zijnde € 3000

Rekenvoorbeeld maximum opzegvergoeding:
Had je echter bij de start van het contract al direct gekozen voor een looptijd van 12 maanden, dan was je maandtermijn niet € 500, maar € 750 geweest. Het verschil bedraagt € 250. Je maximale opzegvergoeding is in dat geval het verschil (€ 250) over de reeds volgemaakte looptijd van 12 maanden. Dus 12 maanden x €250 , zijnde € 4000.

2. Extra voordelen die we je aanbieden en de voorwaarden waaronder we dat doen

2.1. Je mag ons achteraf vragen om het jaargemiddelde aan te passen

2.1.1. Misschien rijd je gemiddeld wel meer of minder kilometers per jaar dan het jaargemiddelde dat we in het leasecontract hebben afgesproken. Als je kunt bewijzen dat je aantal kilometers dichter tegen een ander jaargemiddelde aan zit, dan mag je ons vragen om het jaargemiddelde aan te passen. Het kan zijn dat dat voordeliger voor je is, en wij kunnen je erbij helpen om dat uit te rekenen. Jij beslist of je vraagt om een aanpassing van het jaargemiddelde.

2.1.2. Als het jaargemiddelde wordt aangepast, wordt ook het termijnbedrag aangepast. De leaseperiode blijft hetzelfde. De jaargemiddeldes en bijbehorende termijnbedragen die horen bij jouw leaseperiode staan in het leasecontract.

2.1.3. Als het jaargemiddelde wordt aangepast, worden alle termijnbedragen die je al hebt betaald (of had moeten betalen) aangepast naar het nieuwe termijnbedrag. We doen alsof het nieuwe jaargemiddelde vanaf het begin gold en rekenen met elkaar af over de periode vanaf het begin tot aan de aanpassing. Vanaf het moment van de aanpassing gelden het nieuwe jaargemiddelde en termijnbedrag.

2.2. We betalen je terug voor bepaalde minderkilometers

2.2.1. Als je minder rijdt dan we hebben afgesproken, dan krijg je geld van ons terug. Dat werkt als volgt.

2.2.2. Het kan zijn dat je aan het einde van de leaseperiode minder kilometers hebt gereden dan het dan geldende jaargemiddelde vermenigvuldigd met de contractjaren. In dat geval betalen we je een minderprijs per minderkilometer, tot de ondergrens zoals aangegeven in artikel 2.2.3 hierna.

2.2.3. De ondergrens van het totaal aantal minderkilometers is het minimum aantal kilometers voor de hele leaseperiode zoals vermeld in het leasecontract. Voor zover het totaal aantal minderkilometers lager uitvalt dan die ondergrens, heb je voor die minderkilometers geen recht op terugbetaling.

2.3. Je krijgt korting als je rijdt met bestickering

2.3.1. Dit artikel 2.3 (Je krijgt korting als je rijdt met bestickering) geldt als je kiest voor bestickering en MisterGreen dat aanbiedt..

2.3.2. De korting die je krijgt is verwerkt in je termijnbedrag.

2.3.3. Wij mogen eenzijdig de bestickering veranderen als de sponsor van de bestickering failliet gaat of zijn verplichtingen niet nakomt. We laten het je weten als dit gebeurt.

2.3.4. Je mag de bestickering alleen verwijderen, aanpassen of toevoegen als wij van tevoren schriftelijk hebben laten weten dat dat mocht. Als je zonder dat wij van tevoren schriftelijk hebben laten weten dat het mocht, de bestickering expres verwijdert of beschadigt, moet je ons een boete betalen. De boete is 100 euro per maand die valt in de periode die in artikel 2.3.6 hierna staat.

2.3.5. Als de bestickering wordt beschadigd of verwijderd, moet je dat binnen 24 uur nadat je het hebt ontdekt aan ons laten weten. Bij de 24 uur tellen we zon- en feestdagen niet mee. Als we merken dat de bestickering is beschadigd of verwijderd en je ons dat niet hebt laten weten, dan verlies je je korting voor de periode die in artikel 2.3.6 hierna staat.

2.3.6. De periode waarover het hierboven in artikelen 2.3.4 en 2.3.5 gaat begint op de laatste dag waarop de bestickering volgens ons in originele staat aanwezig was. De periode eindigt aan het einde van de leaseperiode of, als dat eerder is, op de laatste dag waarop je volgens ons met beschadigde of zonder bestickering hebt gereden. Er geldt een kortere periode als je kunt bewijzen dat de periode korter was dan volgens ons het geval was.

2.3.7. Voor zover beschadiging of verwijdering van de bestickering niet valt onder de cascoschade die wij voor eigen rekening en risico nemen zoals staat in artikel K.25 (Hoe is het risico verzekerd of afgedekt voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade?) hierboven, komt de schade voor jouw rekening.

2.4. Je mag autodelen (car sharing)

2.4.1. In het leasecontract staat dat en hoe je gebruik mag maken van car sharing. Als je dat doet, geldt dit artikel 2.4 (Je mag autodelen (car sharing)).

2.4.2. Je blijft verantwoordelijk voor het voertuig en de met het voertuig gereden kilometers. Eventuele meerkilometers blijven voor jouw rekening en risico.

2.4.3. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele fiscale gevolgen van autodelen.

2.4.4. Je moet het voertuig veel blijven gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet de bedoeling dat je alleen maar wilt gaan autodelen.

2.5. Je hebt een extra opzeggingsbevoegdheid bij gedwongen ontslag of echtscheiding

Als je bent gescheiden of gedwongen wordt ontslagen mag je opzeggen op de manier die in paragraaf P (Opzegging van de leaseovereenkomst en de opzeggingsvergoeding) van de Keurmerk voorwaarden staat, maar met drie verschillen. Bij opzegging wegens echtscheiding of gedwongen ontslag:

2.5.1. mag je ook opzeggen in het eerste jaar van de leaseperiode. Opzegging om andere redenen dan echtscheiding of gedwongen ontslag (of overlijden) mag volgens de Keurmerk voorwaarden alleen na het eerste jaar;

2.5.2. geldt eenzelfde opzeggingsvergoeding als P47 en

2.5.3. moet je wel bewijzen dat je bent gescheiden of gedwongen bent ontslagen. Als echtscheiding telt ook een ontbinding van geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract.

3. Extra afspraken die we maken over gebruiks- en persoonsgegevens

3.1. Track & Trace

3.1.1. Jouw private lease auto is uitgerust met een track & trace. Dat is een apparaatje waardoor we de technische gegevens, te weten kilometerstanden en meldingen gerelateerd aan het onderhoud van de auto, kunnen uitlezen. Hierdoor hoef je tussentijds geen kilometeropgaves aan ons te verstrekken en kunnen we je tijdig informeren over een eventuele onderhoudsbeurt of gesignaleerde technische mankementen aan jouw auto. Tevens kunnen wij en Tesla Motors bij een vermoeden van diefstal de auto traceren.

3.1.2. We zullen de gegevens die we tot onze beschikking hebben niet voor andere doeleinden gebruiken dan in 3.1.1. staan vermeld. Zie onze privacy statement voor meer informatie.

3.2. Privacy- en cookiebeleid

We laten je van tevoren zien waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken. Op onze website staat onze privacy-en cookiebeleid vermeld.

3.3. Bureau Krediet Registratie (BKR) & EDR Credit Services (EDR)

MisterGreen meldt onderstaande privacygevoelige informatie tevens bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) en EDR Credit Services. BKR en EDR verwerken deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor aangesloten organisaties en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten organisaties, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft MisterGreen verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.