Datum: 23 mei 2023

In januari 2023 heeft Tesla de verkoopprijs van alle modellen in alle landen aanzienlijk verlaagd. De reden achter deze stap was tweeledig.

1) Januari/Maart zijn over de hele wereld historisch gezien de slechtste verkoop maanden. Al reactie hierop, heeft Musk gezegd met dynamische prijsstelling te werken om tijdelijk de vraag te stimuleren. Het is daarom niet uitgesloten dat de prijzen komend jaar weer zullen stijgen.

2) om de overgang naar een duurzame toekomst te versnellen. De relatief hoge winstmarge per Tesla model laat dit simpelweg toe. Door hun elektrische voertuigen betaalbaarder te maken, wil Tesla meer mensen aanmoedigen om duurzaam te vervoeren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Deze prijsverlaging heeft impact gehad op de markt.

 • Andere OEM's voelden zich genoodzaakt om te volgen, wat resulteerde in een algemeen lager prijspunt voor nieuwe elektrische voertuigen.

 • Een prijsverlaging heeft een stijging in de vraag naar Tesla's ten gevolge, wat een belangrijke groeimotor is voor ons MisterGreen Lease.

 • De prijsverlaging kan ook worden gezien als een risico voor de restwaarde van de Tesla's in de bestaande vloot. We verwachten echter dat de algehele impact van de recente prijsverlaging van Tesla op toekomstige resultaten beperkt zal zijn omdat:
  • Het grootste deel van onze vloot heeft nog een aanzienlijke contracttermijn, en we verwachten de elektrische voertuigen tot wel 8-10 jaar te gebruiken in verschillende contractvormen waaronder Occasion Lease en Private Lease, waarin wij verwachten dat prijswijzigingen worden uitgevlakt.

  • Er zal geen impact zijn tot het einde van het contract, aangezien de prijzen verwerkt zijn in de leaseovereenkomst.

  • Wij verwachten dat in combinatie met de schaarste van gebruikte EV's en de vraag naar gebruikte EV's vanaf 2025, het effect van de prijsdaling zal compenseren.

 • De prijzen van Tesla zijn de afgelopen tien jaar volatiel geweest (op en neer bewegingen). De totale gemiddelde prijsdaling genomen over alle (non-performance) Tesla modellen over 4 jaar is 4,7%. Op de lange termijn verwachten we een algemene dalende trend in prijzen, gedreven door productie-efficiëntie en schaalvoordelen in batterij- en voertuigproductie. Maar de snelheid waarmee deze trend zich ontvouwt zal worden getemperd door andere macro-trends zoals inflatie en stijgende prijzen van grondstoffen. Als zodanig geloven wij dat de recente prijsdalingen gedeeltelijk zullen worden teruggedraaid komende jaren.

 • Het risico bestaat alleen voor een deel van de huidige vloot, die relatief klein is in vergelijking met de verwachte groei in de komende jaren.

 • Tesla's Full-Self-Driving software, die is geïnvesteerd in de bestaande MisterGreen vloot, zal potentieel in waarde toenemen na productverbeteringen en toelating van meer geavanceerde ADAS systemen door de UNECE/wetgever, wat de mogelijke prijsdaling van de hardware van de elektrische voertuigen op de lange termijn zal verzachten.

 • De overgang naar elektrische mobiliteit zorgt voor sterke ondersteuning van de vraag. De productie van ICE-voertuigen zal sneller dalen dan de productie van BEV's stijgt. Dit zal een positief effect hebben op de restwaarden.


MisterGreen’s Response to Tesla's price reductions

In January 2023, Tesla significantly decreased the sales price of all models in all countries. The reason behind this move was twofold

1) January/March are historically the worst sales months around the world. In response, Musk has said he is working with dynamic pricing to temporarily boost demand. It is therefore not excluded that prices will rise again next year.

2) to accelerate the transition to a sustainable future. The relatively high profit margin per Tesla model simply allows this. By making their electric vehicles more affordable, Tesla wants to encourage more people to drive sustainably and reduce their carbon footprint.

This price reduction has had an impact on the market.

 • Other OEMs felt compelled to follow, resulting in an overall lower price point for new electric vehicles.

 • A price reduction has led to an increase in demand for Tesla vehicles, which is a significant growth driver for MisterGreen Lease.

 • The price decrease can also be seen as a risk for the residual value of the existing fleet of Teslas. However, we expect the overall impact of Tesla's recent price reduction on future results to be limited because:
  • The majority of our fleet still has a significant remaining contract term, and we expect to use the electric vehicles for up to 8-10 years in various contract forms, including Occasion Lease and Private Lease, during which we anticipate price changes to even out.

  • There will be no impact until the end of the contract, as the prices are incorporated into the lease agreement.

  • We expect that, in combination with the scarcity of used EVs and the demand for used EVs from 2025 onwards, the effect of the price decrease will be mitigated.

 • Tesla prices have been volatile over the past ten years (fluctuating up and down). The overall average price decrease across all (non-performance) Tesla models over four years is 4.7%. In the long run, we expect an overall decreasing trend in prices, driven by production efficiency and economies of scale in battery and vehicle production. However, the speed at which this trend unfolds will be tempered by other macro-trends such as inflation and rising raw material prices. As such, we believe that the recent price reductions will be partially reversed in the coming years.

 • The risk exists only for a portion of the current fleet, which is relatively small compared to the expected growth in the coming years.

 • Tesla's Full-Self-Driving software, which has been invested in the existing MisterGreen fleet, has the potential to increase in value after product improvements and the introduction of more advanced ADAS systems by UNECE/regulators, mitigating the potential price decrease of the hardware of the electric vehicles in the long run.

 • The transition to electric mobility provides strong support for demand. The production of ICE vehicles will decline faster than the production of BEVs rises, which will have a positive effect on residual values.

Laatste Tesla nieuws